Bel direct: 078 691 6066
Bellen
MENU
Bellen
MENU

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Gebondenheid

1.1. Deze voorwaarden beheersen iedere rechtsverhouding tussen de besloten vennootschap De Noord Elektro Technisch Bureau B.V., zomede
de daaraan verbonden ondernemingen, hierna (gezamenlijk) te noemen: ETB, en haar opdrachtgevers.
1.2. Deze condities zijn in de eerste plaats van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en eenzijdige opdrachten tot levering en
installatiewerkzaamheden, doch ook op alle overige – samenhangende – dienstverlening van ETB.
1.3. Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn. Afwijkingen in
deze voorwaarden gelden slechts, indien door ETB schriftelijk bevestigd. Toepasselijkheid van eventueel door een opdrachtgever gehanteerde
voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 2: Overeenkomsten / Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen c.q. offertes door of namens ETB gedaan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De overeenkomst
komst eerst tot stand – al dan niet na offerte – wanneer de opdracht en/of bestelling schriftelijk door ETB is bevestigd, of daadwerkelijk uitvoering is
gegeven aan de opdracht.
2.2. Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder agenten, vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn eerst rechtsgeldig, nadat ETB een en
ander schriftelijk heeft bevestigd.
2.3. Mondelinge afspraken en bedingen, binden ETB eerst nadat deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk door ETB zijn bevestigd.
2.4. Tekeningen, berekeningen, schema’s, computersystemen, methoden, monsters, specifieke gereedschappen en andere hulpmiddelen blijven te
alle tijde eigendom van ETB en zullen niet door opdrachtgever aan derden mogen worden bekend gemaakt of ter beschikking gesteld, zonder
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ETB, op straffe van een aan ETB te verbeuren boete van € 10.000,00 per overtreding.
2.5. Alle gegevens in publicatie- / reclamemateriaal van ETB zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. ETB staat niet in voor de juistheid, de
volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan catalogi en verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan opdrachtgever geen
aanspraken ontlenen.

Artikel 3: Levering

3.1. Een door ETB opgegeven of met opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn, zal steeds gelden bij benadering en kan derhalve nimmer
worden opgevat als fatale termijn. Bij niet tijdige levering zal de opdrachtgever ETB schriftelijk een nadere redelijke termijn van ten minste … dagen
stellen om alsnog te leveren. ETB zal terzake nimmer tot enigerlei schadevergoeding gehouden zijn. ETB heeft het recht de order in gedeelten te
leveren.
3.2. Opdrachtgever is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Blijft opdrachtgever na sommatie – mondeling of
schriftelijk – in gebreke dan is ETB bevoegd om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, waarbij opdrachtgever
tenminste de koopsom van niet afgenomen zaken moet voldoen. In het eerstgenoemde geval worden de zaken geacht door de opdrachtgever bij
de fabriek te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten
worden opgeslagen.
3.3. Overigens zal steeds gelden dat wordt geleverd vanaf fabriek. Onverminderd het voorgaande loopt de leveringstermijn vanaf de laatste vanaf
onderstaande tijdsmomenten:
* de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging van ETB.
* de datum van ontvangst van de bij opdracht verschuldigde betalingstermijn.
* de datum van de door opdrachtgever aan ETB te verstrekken technische gegevens, documenten en/of zekerheden.
3.4. Bij verkoop omvat de koopprijs mede het transport en de plaatsing. Bij verhuur zijn alle bijkomende werkzaamheden voor rekening van
opdrachtgever.
3.5. De plaats, waar opdrachtgever de betreffende zaken wenst te zien opgesteld, dient aan de verharde weg te liggen en moet bereikbaar zijn voor
de door ETB te gebruiken transportwagens, zulks ter uitsluitende beoordeling van ETB.

Artikel 4: Prijs en betaling

4.1. De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende factoren. ETB is te
allen tijde gerechtigd om tussentijdse prijsverhogingen en eventuele meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Alle – verhogingen in –
heffingen, belastingen, invoerrechten, accijnzen en wisselkoersen, zal ETB eveneens steeds mogen doorbereken.
4.2. Betalingen geschieden à contant of op factuur en in dat geval binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, zonder dat de opdrachtgever zich op
enig recht van opschorting en/of verrekening mag beroepen. Betalingen worden verricht met gebruikmaking van het door ETB aan te wijzen bankof girorekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.3. Indien opdrachtgever het door hen verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is hij zonder ingebrekestelling aan ETB een vertragingsrente
verschuldigd van 1,5% per maand, te berekenen vanaf factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele maand. Voorts is
opdrachtgever alsdan verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke en préprocessuele kosten, welke tenminste 15% van de totale vordering
zullen belopen, overigens met een minimum van € 500,- per gebeurtenis.
4.4. Betalingen strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande
vordering (factuur). ETB is steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die waarmee
opdrachtgever in gebreke is gebleven met tijdige betaling.
4.5. De vordering op opdrachtgever zal terstond een integraal opeisbaar zijn, derhalve met inbegrip van rente, kosten en eventueel nog niet
opeisbare facturen, ingeval van een andere toerekenbare tekortkoming door opdrachtgever c.q. reeds ingetreden wanbetaling danwel beslag op
diens goederen wordt gelegd c.q. surséance of faillissement van opdrachtgever worden aangevraagd. Opdrachtgever wordt alsdan van rechtswege
geacht in verzuim te zijn, ongeacht eerdere termijnafspraken
4.6. Ingeval van niet tijdige betaling, zomede de andere hierboven vermelde omstandigheden, heeft ETB steeds het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of te harer keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
4.7. Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, blijft ETB te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of met een reeds
begonnen levering voort te gaan, van opdrachtgever genoegzame zekerheidsstelling of vooruitbetaling te verlangen. Indien de verlangde
zekerheidsstelling of aanbetaling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is ETB gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
4.8. Indien de gevraagde zekerheidsstelling niet binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is ETB gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden. Van dat voornemen dient ETB opdrachtgever bij aangetekend schrijven in kennis te
stellen en deze daarbij alsnog de gelegenheid te geven de gevraagde zekerheidsstelling binnen bekwame tijd te verstrekken.

Artikel 5: Risico, eigendomsvoorbehoud en retentie

5.1. Behoudens nadere of afwijkende voorwaarden gaat het risico van de (af)geleverde zaken op opdrachtgever over op het moment van
(af)levering. Voorts gelden met name in geval van koop en levering, de volgende condities.
5.2. Zolang opdrachtgever niet het volledige bedrag van de betreffende factuur – eventueel verhoogd met vervallen rente en bijkomende kosten –
heeft voldaan blijven de (af)geleverde zaken eigendom van ETB.
5.3. De eigendom gaat eerst op opdrachtgever over, zodra opdrachtgever de gehele vordering integraal heeft voldaan. Opdrachtgever zal niet de
bevoegdheid hebben om de nog onbetaald gebleven zaken aan derden door te leveren, tenzij anders overeengekomen en behoudens levering
binnen de normale bedrijfsexploitatie.
5.4. Genoemd eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over eventuele vorderingen van ETB wegens tekortschieten van opdrachtgever in één
van zijn overige verplichtingen uit de overeenkomst. Zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt, is opdrachtgever verplicht om als zorgvuldig
schuldenaar voor – het behoud van – de zaak zorg te dragen, met inbegrip van adequate verzekering. Het is opdrachtgever niet toegestaan de
betreffende zaak te verpanden of enig ander – beperkt – recht op die zaak te verlenen. Voorts is opdrachtgever gehouden
elke omstandigheid, die de zaak nadelig beïnvloed of kan beïnvloeden, terstond aan ETB te melden.
5.5. Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet of goede grond bestaat dat opdrachtgever zal tekortschieten, is
ETB gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken terug te nemen, onder eventuele creditering. ETB heeft te allen tijde vrije
toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde, waar die zich ook mocht bevinden.
5.6. Indien de door ETB geleverde zaken voor integrale betaling blijken te verwerkt, vermengd of anderszins niet meer te individualiseren, zal
opdrachtgever ten behoeve van ETB op diens eerst verlangen zijn medewerking verlenen een bezitloos pandrecht op de aanwezige zaken te
vestigen. Ook voor vorderingen van ETB op opdrachtgever uit andere hoofde dan de betreffende levering, zal opdrachtgever op eerste verzoek
meewerken aan het vestigen van een bezitloos pandrecht op de aan opdrachtgever toebehorende onbezwaarde zaken.
5.7. Opdrachtgever verklaart onvoorwaardelijk mee te werken aan alle formaliteiten nodig voor het vestigen van bedoelde pandrechten. Voorzover
nodig en mogelijk verleent opdrachtgever reeds nu ten behoeve van voornoemde bezitloos pandrechten aan ETB een onherroepelijke volmacht.
5.8. ETB is bevoegd het retentierecht uit te oefenen op alle onder haar bevindende zaken waarop de overeengekomen dienstverlening betrekking
heeft, zodra blijkt dat opdrachtgever niet of niet geheel zijn financiële verplichtingen wil of kan nakomen. Hetzelfde geldt voor opeisbare vorderingen
uit hoofde van andere door ETB verrichte werkzaamheden. Het recht van terughouding omvat tevens documenten en/of remboursgelden.
5.9. Blijft opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig met voldoening dan zal ETB gerechtigd zijn de onder het retentierecht vallende zaken op
wettelijk voorgeschreven wijze te gelde te maken, zodat zijn vordering uit de opbrengst zoveel mogelijk zal worden gekweten, onder afdracht van
een eventueel surplus.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1. Opdrachtgever vrijwaart ETB tegen alle aanspraken van derden wegens door hen gepretendeerde inbreken op intellectuele eigendom. Voorts
verklaart opdrachtgever op geen enkele wijze inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendom van ETB verbandhoudende met haar producten
en diensten.

Artikel 7: Klachten

7.1. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te – doen – inspecteren. Klachten over kwaliteit of hoeveelheid, danwel
andere afwijkingen en /of beschadigingen dient opdrachtgever binnen 8 dagen na op/aflevering schriftelijk – per post, telefax of email – gemotiveerd
aan ETB kenbaar te maken. Geen klacht zal meer ontvankelijk zijn, wanneer opdrachtgever de geleverde zaken heeft verwerkt of aan derden
doorgeleverd.
7.2. Afwijkingen betreffende gewicht of hoeveelheid zomede direct zichtbare beschadigingen ook in de verpakking moeten terstond op enige
vervoersdocument worden vermeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen enkele actie jegens ETB kan instellen. Op opdrachtgever rust de
bewijslast, dat de zaken waarvan hij reclameert, dezelfde zij als welke door ETB zijn geleverd.
7.3. Geringe afwijkingen zullen nimmer een grond voor opdrachtgever vormen om de betreffende zaken te weigeren c.q. de overeenkomst te
ontbinden. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever nimmer op. Het recht van reclamatie vervalt
indien de producten door opdrachtgever zijn gewijzigd of gerepareerd.
7.4. ETB heeft de keus indien de klacht gegrond blijkt, om alsnog het overeengekomene te leveren, danwel betreffende zaken terug te nemen en te
vervangen, danwel de overeenkomst te ontbinden en gedane betalingen aan opdrachtgever terug te boeken.
7.5. Het recht van reclame vervalt eveneens ingeval van enige vorm van zelfwerkzaamheid door opdrachtgever of een door hem ingeschakelde
derde. Evenmin zal ETB aansprakelijk zijn voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

Artikel 8: Garantie

8.1. ETB verbindt zich jegens opdrachtgever om zaken te leveren van goede kwaliteit, conform toepasselijke normen volgens NEN 1010;
aansluitvoorwaarden en bouwverordening in de juiste hoeveelheid en overeenkomstig de omschrijving als in de offerte of een nader schriftelijk stuk
tussen partijen vastgelegd. In het algemeen zal ETB er alles aan doen om de overeengekomen prestatie te laten beantwoorden aan de
overeenkomst en overigens aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
8.2. De garantie op de (af)geleverde zaken, strekt nimmer verder dan de door de fabrikant c.q. toeleverancier van ETB verstrekte garantie, indien
aanwezig. ETB verwijst naar eventueel bijgeleverde garantiecertificaten.
8.3. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig gebruik of behandeling, danwel gebreken die zich voordoen na wijziging of
reparatie door opdrachtgever c.q. door derden, blijven steeds buiten de garantie.
8.4. ETB aanvaart geen enkele aansprakelijkheid in geval van werkzaamheden in onderaanneming, zelfwerkzaamheid door of namens
opdrachtgever, advieswerkzaamheden, zomede niet door ETB uitgevoerde (dé)montagewerkzaamheden of verplaatsing.

Artikel 9: Overmachtsituatie

9.1. Gedurende een situatie van overmacht, waaronder wordt verstaan elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en welke
niet aan één der partijen is toe te rekenen, wordt te keuze van ETB de uivoering van de overeenkomst opgeschort danwel, door middel van een
schriftelijke verklaring ontbonden, onder opgave van de omstandigheid, die – verdere – uitvoering belet. In dat geval zal geen verplichting tot
schadevergoeding bestaan, behoudens vergoeding door opdrachtgever van door ETB werkelijke gemaakte kosten.
9.2. Indien ETB bij het intreden van de overmachtsituatie gedeeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts partieel aan haar
verplichtingen kan voldoen, is ETB gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is alsdan
gehouden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
9.3. Van een situatie van overmacht zal ondermeer sprake zijn, indien de correcte uivoering van de overeenkomst wordt belet of vertraagd door
oorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen,
defecten aan machineriën, storingen in de levering van energie danwel toelevering van en materialen en/of het verrichten van diensten door
derden. Van overmacht zal evenzeer sprake zijn wanneer één van de hiervoor genoemde omstandigheden zich bij een door één der partijen
ingeschakelde hulppersoon voordoen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens bovenvermelde garantieplichten en het in artikel 10.2 t/m 10.4 bepaalde is ETB na op-/aflevering van elke verdere
aansprakelijkheid ontheven. Opdrachtgever vrijwaart ETB na correcte op/aflevering voor alle aanspraken van derden terzake.
10.2. Ten aanzien van alle overeengekomen en door ETB uitgevoerde werkzaamheden, is ETB slechts aansprakelijk voor schade, veroorzaakt
door opzet of bewuste roekeloosheid van haar bestuurders en leidinggevende ondergeschikten. In ieder geval zal ETB jegens opdrachtgever
voorzover er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door haar bestuurders en leidinggevende ondergeschikten nimmer verder
aansprakelijk zijn dan vergoeding van schade, gedekt door diens aansprakelijkheidsverzekering. ETB heeft zich hiertegen verzekerd en zal zich
verzekerd houden, tegen een branchegebruikelijke schadesom en condities.
10.3. Ingeval van onrechtmatige daad zijdens ETB of diens hulppersonen, is ETB slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of
lichamelijk letsel, Ook in die gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximumbedrag waartegen is verzekerd c.q. normaliter wordt
verzekerd.
10.4. Geen enkele aansprakelijkheid wordt door ETB overigens aanvaardt, in verband met overschrijding van leveringstermijnen, ontoereikende
medewerking door opdrachtgever, aangeleverde materialen door derden, noch voor personen- en letselschade, ideële schade of vervolgschade,
inclusief bedrijfsschade.
10.5. Opdrachtgever vrijwaart ETB tegen alle aanspraken van derden, wegens door hen gepretendeerde inbreuken op intellectuele eigendom.
Voorts verklaart opdrachtgever op geen enkele wijze inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendommen van ETB, verbandhoudende met of
door haar vervaardigde concepten, modellen of tekeningen en andere intellectuele prestaties.

Artikel 11: Annulering

11.1. Indien opdrachtgever onder opgave van duidelijke redenen de opdracht wenst te annuleren, is opdrachtgever ter verkrijging van toestemming
van ETB daartoe in elk geval verplicht aan ETB te vergoeden alle in het kader van de opdracht door ETB gedane uitgaven in verband met bestelde
of verwerkte materialen en grondstoffen, zomede de daardoor veroorzaakte schade aan ETB te vergoeden, welke op voorhand van alle rechten op
verdere schadevergoeding.
11.2. Daarnaast zal opdrachtgever de uit de annulering voortspruitende kosten en eventuele valutaverliezen vergoeden en ETB vrijwaren tegen
iedere mogelijke aanspraak van derden als gevolg van die annulering.

Artikel 12: Retourzendingen

12.1. Door opdrachtgever kunnen geleverde zaken slechts in overleg met en na toestemming van ETB worden geretourneerd. In dat geval zal ETB
aan afnemer een retournummer verstrekken.
12.2. Bij gebreke van een retournummer, danwel een anderszins gebrekkige retourzending, heeft ETB het recht de betreffende zending te
weigeren. Alle kosten verbandhoudende met een retourzending blijven voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13: Meer- en minderwerk

13.1. ETB heeft tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden daarin noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. Aan die
modificaties / wijzigingen verbonden meerkosten, komen te allen tijde voor opdrachtgever.
13.2. In geval van overeengekomen meer- en minderwerk zal van die werkzaamheden afzonderlijk althans gespecificeerd opgave worden gedaan
en in rekening worden gebracht, althans verrekend.

Artikel 14: Hoofdelijke verbondenheid

14.1. In geval van overeenkomsten tussen ETB en twee of meerdere partijen, zijn die opdrachtgevers elk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele
nakoming van de uit die overeenkomsten voortvloeiende – financiële – verplichtingen.

Artikel 15: Rechts- en forumkeuze

15.1. Op alle overeenkomsten met ETB is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen – voor zover al van toepassing – van het Weens
Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2. Partijen kiezen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk domicilie op het vestigingsadres van ETB te Alblasserdam, aldaar tevens de overeenkomst
moet worden geacht tot stand te zijn gekomen.
15.3 Alle uit de overeenkomst met inbegrip van onderhavige voorwaarden voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen, zullen in
beginsel en bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Dordrecht, danwel indien ETB daaraan de voorkeur geeft de rechter
waaronder opdrachtgever ressorteert en onverlet het recht van partijen om maatregelen te nemen in kortgeding of andere spoedvoorzieningen.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht
op 1 november 2012 onder nummer AL16/2012